Empowerment van individuen en organisaties

Verantwoording Historisch erfgoed met inspirerende personen

Waarom een database?

In 2023 vieren we een bijzondere mijlpaal: het is 150 jaar geleden dat de eerste Hindostaanse immigranten voet aan wal zetten in Suriname. Dit lustrumjaar is voor Stichting Hum Log een unieke gelegenheid om een lang gekoesterde wens te verwezenlijken, namelijk de ontwikkeling van een archief dat betekenisvolle bijdragen van Hindostanen in Suriname en de Hindostaanse gemeenschap in Nederland vastlegt.

Criteria voor opname in het archief

De personen die voor opname in het archief zijn geselecteerd, dienen ten minste te voldoen aan de volgende criteria:

 • ze moeten afstammelingen van Surinaams-Hindostaanse immigranten zijn. Dat wil zeggen dat tenminste één ouder of voorouder van Surinaams-Hindostaanse afkomst moet zijn;

 • ze dienen een bijzondere prestatie te hebben geleverd; de prestatie kan betrekking hebben op specifiek bereikte doelen, op een bijzondere betrokkenheid bij de samenleving of gemeenschap, of op de impact ervan voor toekomstige generaties.

Er zijn personen geselecteerd uit de volgende sectoren:

 1. Politiek en Bestuur

 2. Onderwijs en Wetenschap

 3. Zorg en Medisch

 4. Juridische en Financieël

 5. Sociale en Maatschappelijk

 6. Ondernemerschap

 7. Media en Literatuur

 8. Religie

 9. Kunst en Cultuur

 10. Sport

Zorgvuldige beoordeling

Met inbreng van diverse personen zijn namen verzameld vanuit de genoemde sectoren. Er is ook een oproep geplaatst in het maandblad Dreamz World en de websites van Hindorama en Hum Log. Verder is in een interview van de voorzitter van Hum Log bij Natraj TV deze oproep ook gedaan.

Desondanks is er geen garantie dat wij volledig zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat de inventarisatie en selectie een momentopname is. Daarom is Hum Log van plan om in de toekomst door te gaan met de verzameling en publicatie van Hindostanen met deze betekenisvolle bijdrage. Dit gebeurt dan met name in de lustrumjaren.

Een onafhankelijke toetsingscommissie heeft de voorstellen (groslijst) zorgvuldig beoordeeld. Deze commissie bestond uit deskundigen met expertise op verschillende gebieden, waaronder geschiedenis, cultuur, onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid.

De toetsingscommissie bestond uit de volgende personen:

 • Prof. dr. Chan Choenni, voorzitter

 • Dr. Maurits Hassankhan, historicus

 • Dr. Vidija Soerdjbalie - Maikoe, patholoog-anatoom en senior forensisch patholoog

 • Mr. dr. Aniel Pahladsingh, seniorjurist op een departement en rechter plv.

Deze commissie is secretarieel ondersteund door Savitri Changoe, secretaris bij Stichting Hum Log en Rohita Ramsaroep bestuurslid van Stichting Hum Log en assistent-projectleider Database.

De toetsingscommissie heeft elke voorgestelde persoon en hun bijdrage aan de Hindostaanse gemeenschap nauwgezet geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de selectie objectief en rechtvaardig plaatsvindt. In overeenstemming met de genoemde criteria heeft de commissie onder meer gekeken naar de impact van de prestatie(s), de relevantie voor de Hindostaanse gemeenschap, de historische betekenis van de prestatie(s) en de sociale bewogenheid van de betreffende personen. Daarnaast is gestreefd naar diversiteit van sectoren en achtergronden van de betrokken personen.

Het is wel van belang te vermelden dat er zeker personen waren of zijn met grote prestatie c.q. prestaties van historische betekenis, maar dat zij in opspraak zijn geraakt. Deze personen zijn niet opgenomen in de database.

Stichting Hum Log hecht grote waarde aan een transparant en rechtvaardig selectieproces en heeft de beslissingen van de toetsingscommissie ook gedocumenteerd. Op deze manier kan de gemeenschap vertrouwen op de authenticiteit en betrouwbaarheid van de opgenomen informatie in het archief.

Van belang is te benadrukken dat noch de toetsingscommissie noch het bestuur van Hum Log met deze selectie wil zeggen dat er zoveel andere personen, die niet genoemd zijn, onvoldoende presteren c.q. van betekenis zijn. Er zijn gelukkig nog heel veel personen die deze vermelding later kunnen krijgen of dat er personen zijn die nu al deze vermelding verdienen maar die onvoldoende bekend zijn of niet op de radar van de aanmelders waren.

De personen die in de database zijn opgenomen moesten aan meerdere criteria voldoen. De maatschappelijke betrokkenheid heeft zwaar gewogen en soms is de historische betekenis van de prestatie zwaar gewogen.

Ook van belang te vermelden is dat wij een eerste stap moesten zetten en er beperkingen waren aan de resources om dit project te realiseren.

Uitvoeringsproces

 • Medio augustus had de toetsingscommissie van de groslijst een selectie gemaakt van 166 personen. Daarvan is een groot deel in leven en een klein deel reeds overleden. De personen die in leven zijn werden door ons via e-mail benaderd en verzocht hun profiel op te sturen. Dit proces verliep soms stroef. Zo bleek eind november dat een deel nog niet had gereageerd. Enkele personen maakten kenbaar, onder andere vanwege drukke overige werkzaamheden, niet op ons verzoek in te zullen ingaan. Van die personen hebben wij, op grond van beschikbare informatie via (social) media, voor zover dat toereikend was, zelf een profiel vervaardigd. De overige personen hebben ons wel voorzien van hun profiel.

 • Van de reeds overleden personen werd door ons op grond van in (sociale) media en overige bronnen (boeken, artikelen) beschikbare informatie, voor zover dat toereikend was, zelf een profiel vervaardigd. Helaas konden van enkele overleden personen geen profielen worden geschreven omdat er geen informatie kon worden bekomen. Mocht dat in de toekomst wel voorhanden komen, dan zullen van die personen alsnog profielen worden opgesteld.

Van enkele personen zijn er geen profielen omdat de tijd ons ontbrak op internet voldoende informatie te vinden of de familie van de overleden personen was niet bereikbaar of reageerde niet.

Wij zijn wel van plan de profielen van deze personen te schrijven. Alle steun die wij hierbij kunnen krijgen van ons website bezoekers is van harte welkom.

Bijdrage en grote dank

Om dit project te realiseren is een bijdrage geweest van meerdere personen, waar heel veel dank naar uitgaat.

A Het bestuur van Hum Log:

 1. Savitri Changoe (secretaris)

 2. Glenn Doerga (hoofdverantwoordelijke voor identiteit en jongeren)

 3. Koemar Gowricharn (penningmeester)

 4. Naseema Gulzar (hoofdverantwoordelijke voor PR)

 5. Mohamed Mahawat Khan (voorzitter, tevens projectleider Database)

 6. Shera Rostamkhan (hoofdverantwoordelijke voor events)

 7. Rohita Ramsaroep

B Overige personen die aanvankelijk waren geraadpleegd en in het beloop van het proces ook een bijdrage hebben geleverd:

 1. Anil Bhikhie (later projectleider website).

 2. Farley Gulzar.

 3. Amar Soekhlal (die later meerdere profielen schreef)

 4. Aniel Pahladsingh (later lid van de Toetsingscommissie).

 5. Rohita Ramsaroep (later assistent-projectleider Database).

 6. Safroellah Mahawat Khan.

 7. Raiza Ramdihal.

 8. Johnny Raghoebarsingh.

 9. Frank Kanhai.

 10. Moen Poeran (als mediadeskundige betrokken).

 11. Okke ten Hove (historicus; schreef profielen en tevens lid van de redactie).

 12. Priya Poeran (lid van de redactie)

 13. Martijn Swolfs (website designer).

C Geconsulteerde personen die ons met raad en daad hebben bijgestaan: weten: Kanta Adhin en Radjin Thakoerdin.

Vragen

Mocht u een persoon te kennen die voldoet aan de criteria, maar nog niet opgenomen is in de lijst, vernemen wij dat graag via info@humlog.nl

Uw suggesties en aanbevelingen zijn wellicht van onschatbare waarde voor het creëren van dit archief.

Voor meer informatie en eventuele suggesties, kunt u contact opnemen met:

Mohamed Mahawat Khan, voorzitter Hum Log (mobiel: 06 533 72 535)

Savitri Changoe, secretaris Hum Log (mobiel: 06 122 34 9900)

© 2024 Hum Log - Ontwikkeld door E-wolve

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het ziekenhuis en binnen de huisartsenzorg. Tijdens mijn studententijd heb ik mijn bestuurlijke ervaring opgedaan binnen een internationale vereniging voor medisch studenten, International Federation of Medical Students Associations (IFMSA). Het platform richt zich op verbetering van Global Health in de samenleving. Daarnaast ben ik actief binnen een Surinaams- Hindostaans Islamitische vereniging, waarbij ik ondersteuning bied bij het organiseren van evenementen. Vanuit mijn thuisbasis ben ik opgegroeid met de Hindostaanse normen en waarden, maar tegelijkertijd begaf ik mij in een hele Nederlandse wereld voor school en sportactiviteiten. Desondanks ben ik mijn identiteit nooit verloren. Ik ben mij ervan bewust dat ik hierin niet de enige ben en vele jongeren van mijn generatie zich in dezelfde positie bevinden en wellicht voor dezelfde keuzes en dilemma’s staan. Binnen stichting Hum Log wil ik mijn bijdrage leveren door, samen met de jongeren in mijn generatie, de verbinding te zoeken met elkaar en onze identiteit, die verbonden kan zijn aan de samenleving waarin wij ons begeven.

Ik ben Shera Rostamkhan, woonachtig in het mooie Haagse. Getrouwd met Abdoel en moeder van Ali en Zarah. Ik ben werkzaam als planner bij een Gerechtsdeurwaarderskantoor. Mijn hobby’s zijn sporten, lezen en muziek luisteren. Sedert begin dit jaar ben ik weer terug als bestuurslid van Hum Log. Mijn functie binnen het team is voornamelijk het organiseren van evenementen. Bij het organiseren van evenementen komt veel kijken. Van het regelen van een locatie tot de catering blijft een uitdaging, maar ook zo ontzettend leuk om te doen. Als het evenement succesvol is afgerond dan ben ik echt dankbaar en trots op ons team.

Ik vind het fijn om goed samen te werken en op de juiste manier in verbinding blijven met jezelf maar ook met een ander. Hierdoor zet je niet alleen jezelf maar ook een ander in zijn kracht. Mijn motto luidt: Leef je mooiste leven!

Ik ben Rohita Ramsaroep, geboren en getogen in Suriname, getrouwd met Anil Bhikhie en woonachtig in Zoetermeer.  Sinds 11 november 2023 ben ik bestuurslid bij Stichting Hum Log. Als lid wil ik me graag inzetten voor het verbeteren van de zichtbaarheid van de Hindostanen in Nederland. Ik kan mezelf omschrijven als een enthousiaste, gedreven en positief ingestelde vrouw. Ik hoop met mijn kenmerken een verrijking te zijn voor de Stichting. In het dagelijkse leven werk als ik freelance IT-consultant.   

Mijn naam is Koemar Gowricharn. Al vanaf mijn dertiende doe ik vrijwilligerswerk (sociaal, cultureel en maatschappelijk). De afgelopen vijf jaren ben ik in de functie van penningmeester betrokken bij Stichting Hum Log. Ik probeer mijn ervaringen te delen om zo de doelstellingen van de stichting te helpen verwezenlijken.  Mijn drijfveer is het vervullen van mijn dharma ten behoeve van de gemeenschap. 

Als bestuurslid van Hum Log zet ik me in voor het versterken van de positie van onder andere Hindostanen en organisaties in de Nederlandse samenleving. Mijn vaardigheden, waarden en normen haal ik uit mijn dharma. Dit maakt dat ik met in achtneming van de dharma zoveel mogelijk mensen probeer te helpen. En wel op een eerlijke en respectvolle manier.  

Ik ben een gedreven jurist, werkzaam bij de Rechtbank Den Haag en gespecialiseerd in het staats-en bestuursrecht. Ik heb een buitengewone interesse in de Hindostaanse geschiedenis, maatschappelijke actualiteit en de politiek. Sinds mijn studententijd heb ik me voor diverse stichtingen en verenigingen ingezet binnen de Hindostaanse cultuur en gemeenschap. Ik streef ernaar om verbinding binnen de Hindostaanse gemeenschap te bewerkstelligen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de Hindostaanse identiteit in grotere mate wordt belicht, binnen en buiten de Hindostaanse gemeenschap. Het is, naar mijn mening, vooral belangrijk voor de Hindostaanse jongeren dat er meer bewustwording wordt gecreëerd over de Hindostaanse cultuur en identiteit. 

Ik ben geboren en getogen in Nickerie, Suriname en sinds 1977 woonachtig in Nederland. Ik kwam naar Nederland om bestuurskunde te studeren aan de Universiteit Twente. Na mijn afstuderen heb ik gewerkt op de faculteit Bedrijfskunde van de Universiteit Twente, bij de Kruisvereniging Twente en heb ik daarna diverse functies vervuld bij KPN. Thans ben ik als kantoormanager verbonden aan het Notariskantoor Lont & Lalmahomed.

Na mijn afstuderen in 1983 heb ik, naast mijn reguliere baan in het bedrijfsleven, vrijwel continue vrijwilligerswerk gedaan. Het is mijn overtuiging dat men zich moet inzetten voor de medemens en daarmee ook de gemeenschap moet dienen.

Ik word graag omringd door mensen die ook deze overtuiging delen en die een positieve drive hebben. Ik krijg hier energie van en voel me gemotiveerd om het beste uit mezelf te halen. Dit past ook bij mijn karakter welke zich kenmerkt als een gedreven, verbindende en resultaatgerichte persoon.

Ik wil dan ook als voorzitter van Stichting Hum Log mijn idealen en prioriteiten nastreven.

Ik ben Savitri Changoe en sinds de oprichting ben ik nauw betrokken bij Stichting Hum Log. Momenteel vervul ik daar de rol van secretaris. Mijn missie is gericht op het positief verbinden en bevorderen van de Hindostaanse gemeenschap.

Als bestuurslid van Hum Log zet ik me in voor het versterken van de positie van Hindostanen in de samenleving. Mijn kenmerken zijn toewijding, doortastendheid en een professionele aanpak. Ik communiceer op een open en eerlijke wijze, waarbij ik service- en resultaatgericht te werk ga.

Dit maakt mij niet alleen een gewaardeerd lid, maar ook een betrokken kracht binnen Stichting Hum Log. Daar zet ik mijn vaardigheden in voor het welzijn en de ontwikkeling van de Hindostaanse gemeenschap.